AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Glavni istražitelj željezničkih nesreća (m/ž)

Glavni istražitelj željezničkih nesreća (m/ž)

Datum objave natječaja: 29.11.2023.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj na mandat od 5 (pet) godina

Status natječaja: Zatvoreni

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17) i članka 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Zagreb, Lonjička 2, ravnateljica Agencije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

Glavnog istražitelja željezničkih nesreća (m/ž)

Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

1 izvršitelj na mandat od 5 (pet) godina

 

Osim općih i zakonom propisanih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij željezničke, prometne, tehničke ili druge odgovarajuće struke
 • najmanje pet godina rada u struci,
 • iskustvo i stručno znanje iz područja sigurnosti željezničkog prometa,
 • dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • aktivno i operativno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili, u slučaju neposjedovanja navedenih isprava, presliku domovnice),
 • dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku diplome,
 • potvrdu ili elektronički zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da ima najmanje pet godina rada u struci,
 • dokaz o aktivnom i operativnom znanju engleskog jezika (certifikat, potvrda ili uvjerenje ovlaštene organizacije),
 • pisani prijedlog najpovoljnijih koncepcijskih rješenja programa rada i razvoja Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu Agencije.

Za izbor i imenovanje glavnog istražitelja željezničkih nesreća, sukladno odredbama Statuta, prethodnu suglasnost daje Upravno vijeće Agencije.

S izabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme za radno mjesto I. vrste u ustrojstvenoj jedinici Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. Nakon sklapanja ugovora o radu, donosi se posebna odluka o imenovanju kojom se izabrani kandidat imenuje za glavnog istražitelja željezničkih nesreća na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.

Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave ili koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pismene provjere znanja i/ili razgovora (intervjua).

Kandidat koji ne pristupi pismenoj provjeri znanja i/ili razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Mjesto i vrijeme održavanja pismene provjere znanja i/ili razgovora (intervjua) objavit će se najmanje 8 (osam) dana prije održavanja na internetskoj stranici Agencije, a obavijest će kandidatima biti dostavljena i pisanim putem.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od objave u Narodnim novinama, na adresu „Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Lonjička 2, HR-10000 Zagreb, s naznakom: „NE OTVARAJ – Natječaj za glavnog istražitelja željezničkih nesreća“.

 

Skip to content