AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Istražitelj pomorskih nesreća (m/ž)

Istražitelj pomorskih nesreća (m/ž)

Datum objave natječaja: 8.11.2023.

Broj izvršitelja: 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Status natječaja: Zatvoreni

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/22) i članka 15. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Zagreb, Lonjička 2, ravnateljica Agencije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Istražitelj pomorskih nesreća (m/ž) – 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Osim općih i zakonom propisanih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske, prometne, tehničke ili druge odgovarajuće struke,
 • najmanje tri godine rada u struci,
 • stručno znanje iz područja sigurnosti pomorskog prometa,
 • dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • aktivno i operativno znanje engleskog jezika, te
 • poznavanje rada na računalu.

Prednost pri zapošljavanju ima kandidat pomorske struke i radnog iskustva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj obavezno se prilažu isprave kao dokaz o ispunjavanju uvjeta u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik, i to:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj (preslik osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • potvrdu ili elektronički zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz iz kojeg je vidljivo da ima najmanje tri godine rada u struci (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove ili preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu koji sadrže isto),
 • dokaz o aktivnom i operativnom znanju engleskog jezika (certifikat, svjedodžba, potvrda ili uvjerenje tijela koje je ovlašteno izdavati potvrde o razini znanja engleskog jezika)

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Mjesto rada je Zagreb.

S izabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto I. vrste u ustrojstvenoj jedinici Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu. Probni rok iznosi 6 mjeseci.

Potpunom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave ili koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobni podaci kandidata i osoba koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave ili koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja će se obrađivati u svrhu provedbe javnog natječaja.

Osobni podaci kandidata i osoba koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave ili koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja će se čuvati do okončanja javnog natječaja. Osobni podaci kandidata koji daju pisanu privolu će se čuvati najduže godinu dana.

Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti putem razgovora (intervjua).

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje 8 (osam) dana prije održavanja na internetskoj stranici Agencije, a obavijest će kandidatima biti dostavljena i pisanim putem.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu „Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Lonjička 2, HR-10000 Zagreb, s naznakom: „NE OTVARAJ – Natječaj za istražitelja pomorskih nesreća“.

 

Skip to content