AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju vozila MERCEDES G 300 3.0 TD

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju vozila MERCEDES G 300 3.0 TD

27. ožujka 2023. | Novosti

Na temelju Odluke KLASA: 406-05/23-01/01, URBROJ: 699-02/1-2 od 23. veljače  2023. godine Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu objavljuje

 

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju vozila

 

I. Republika Hrvatska prodaje sljedeća vozila:

R.br. Vozilo Broj šasije Godina proizvodnje Stanje putomjera (u km)
Vozila prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj:
1. MERCEDES

G 300 3.0 TD

WDB46333117109863 1997 ≈ 145 362

 

Početne cijene (Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn) u javnom natječaju za vozila iz točke I. ovog javnog poziva su:

R.br. Vozilo Početna cijena u kn/EUR Trošak procjene u kn/EUR
  Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj:
1. MERCEDES

G 300 3.0 TD

113.000,00 kn/
14.997,68 €
500,00 kn/
66,36 €

 

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu je oslobođeno obveze obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) budući se radi o isporukama dobara koje spadaju u djelokrug rada državnog tijela prema posebnim propisima te stoga kupac vozila nema pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost.

Kupci vozila, osim kupoprodajne cijene, snose i troškove procjene vrijednosti vozila koji su navedeni u prethodnom stavku.

Kupci vozila dužni su nadležnoj Carinskoj upravi izvršiti prijavu kupnje vozila radi obračuna i plaćanja troškova posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.

Kupci vozila dužni su nadležnoj Carinskoj upravi izvršiti prijavu kupnje vozila radi obračuna i plaćanja uvoznih davanja (carina i porez na dodanu vrijednost) i eventualnih troškova posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 27. ožujka 2023. godine do 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostoru Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Zagreb, Lonjička 2, 27. ožujka 2023. godine u 11:00 sati, a na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Vozilo se prodaje u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Vozilo se može pogledati od 13. – 17.ožujka 2023. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru parkinga Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u Zagrebu, Lonjička 2, a sve dodatne informacije vezane uz javni natječaj mogu se dobiti na telefon 01/8886832 ili na e-mail: tomislav.biber@ain.hr.

 

PODNOŠENJE PONUDA

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za vozilo u zatvorenoj omotnici.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati upozorenje „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.

Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ili putem pošte na adresu: Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Lonjička 2, 10000 Zagreb do 27. ožujka 2023. godine u 10:00 sati.

Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Ponude zaprimljene u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu nakon isteka roka za predaju ponuda otvorit će se, ali se smatraju zakašnjelima i neće se razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.

 

UVJETI NATJEČAJA

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je dostavio valjanu ponudu te ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u EURIMA, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

Nevaljanim ponudama smatraju se ponude koje nisu u skladu s Javnim pozivom.

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za vozilo, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

Ponuda za vozilo mora sadržavati ponuđenu cijenu koja mora biti veća od početno cijene i izražena u EURIMA, te ukupan zbroj ponuđenih cijena.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu za vozilo.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje.

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:

  • kupoprodajnu cijenu u EURIMA koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
  • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • ponuditelj je dužan priložiti izvornik ili ovjerenu presliku Potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga kao dokaz urednog plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranja koja ne smije biti starija od dana objave javnog poziva
  • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
  • pravne osobe dužne su priložiti izvadak iz sudskog registra
  • obrtnici su dužni priložiti izvadak iz Obrtnog registra

 

Ravnateljica

Alana Vukić

KLASA: 406-05/23-01/01

URBROJ: 699-02/1-3

 

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila MERCEDES G 300 3.0 TD Zapisnik o provedenoj javnoj prodaji prikupljanjem pisanih ponuda za vozilo Mercedes G 300 3.0 TD
Skip to content