AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Željezničke sigurnosne preporuke

AIN/06-SR-12/2023

Upravitelj infrastrukture trebao bi dodatno razraditi tehnološki proces rada kolodvora Škrljevo za slučajeve kod rastavljanja teretnih vlakova s krajnjim odredištem u kolodvoru Šoići.

AIN/06-SR-14/2023

Uključeni željeznički prijevoznik u suradnji s ovlaštenim održavateljem vozila trebao bi razraditi postupke ispitivanja ispravnosti ručne kočnice na dizel motornom vlaku serije 7122.

AIN/06-SR-13/2023

Uključeni željeznički prijevoznik trebao bi, dok se ne razrade postupci ispitivanja ispravnosti ručne kočnice u situacijama dužeg zadržavanja dizel motornog vlaka serije 7122 uslijed kvara na pruzi bez obzira na nagib pruge, propisati da se uz upotrebu ručne kočnice...

AIN/06-SR-11/2023

Upravitelj infrastrukture, trebao bi uvesti dodatne mjere i procedure kojima će osigurati sigurno odvijanje prometa u slučajevima kad se na signalno sigurnosnim uređajima ne može točno utvrditi uzrok kvara, a koji se otklanja na način ručnog resetiranja signalno...

AIN/06-SR-10/2023

Upravitelj infrastrukture, HŽI, trebao bi u dodatni sadržaj redovitog poučavanja za čuvare pruga - ophodare uključiti veću pozornost oko analiziranja svih rizika rada na otvorenoj pruzi.

AIN/06-SR-09/2023

Upravitelj infrastrukture, HŽI, trebao bi poboljšati vlastiti sustav upravljanja sigurnošću uvođenjem i praćenjem mjera sigurnosti za sigurno obavljanje rada čuvara pruge – ophodara na otvorenoj pruzi, te identificirati i procjeniti rizike koji proizlaze iz ljudskih i...

AIN/06-SR-08/2023

Upravitelj infrastrukture, HŽI, trebao bi poboljšati nadzor SS uređaja sukladno odredbama Pravilnika o održavanju SS uređaja (HŽI-400) i Upute o postupku radnika izvršnih službi sa SS i telekomunikacijskim uređajima (HŽI-432).

AIN/06-SR-07/2023

Na svim vučnim željezničkim vozilima koja prometuju područjem željezničkih pruga RH u slučajevima vožnje po nalogu prilikom prelaska preko balize, ugrađena AS oprema na vozilima trebala bi ograničiti brzinu vožnje do Vmax= 40 km/h, a vožnja do slijedećeg prostornog...

AIN/06-SR-05/2023

Željeznički prijevoznici na području RH dužni su redovno jednom mjesečno provesti usklađivanje vremena video zapis vožnje vlaka i uređaja za digitalni zapis brzine kretanja.

AIN/06-SR-03/2023

Uključeni željeznički prijevoznik, HŽPP, trebao bi u sadržaj za stručno osposobljavanje strojovođa uključiti veću pozornost oko opasnosti prolaska vlaka pored signala koji zabranjuju daljnju vožnju, kao i veću pozornost za obveznu primjenu odredbi Pravilnika o...

AIN/06-SR-02/2023

Sva vučna željeznička vozila koja sudjeluju u prijevozu putnika, a prometuju na mreži pruga Republike Hrvatske trebala bi biti opremljena uređajima za video zapis vožnje vlaka prilikom prve modernizacije ili redovitog popravka, a najkasnije do 01. srpnja 2027....

AIN/06-SR-01/2023

Sva vučna željeznička vozila koja prometuju na mreži pruga Republike Hrvatske trebala bi biti opremljena uređajima s digitalnim zapisom brzine kretanja prilikom prve modernizacije ili redovitog popravka, a najkasnije do 01. srpnja 2027. godine.

AIN/06-SR-13/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, Transagent, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka opasnosti prolaza vlaka pored signala koji zabranjuje daljnju vožnju.

AIN/06-SR-15/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, Transagent, trebao bi revidirati vlastiti sustav upravljanja sigurnošću, tako da primjenjujući sve vlastite postupke i metode za otkrivanjem i provedbom procjene rizika, implementira sigurnosne mjere za upravljanjem rizikom...

AIN/06-SR-11/2022

Uključeni željeznički prijevoznik u slučajevima kada se vožnja vlaka provodi uz prisustvo pilota, trebao bi u svakom trenutku osigurati pilotu nesmetani uvid u trenutnu brzinu kretanja vlaka.

AIN/06-SR-12/2022

ASŽ trebala bi prilikom izdavanja Odobrenja za uporabu pojedinih vučnih vozila ili garnitura obratiti veću pozornost na one serije vozila koje su opremljene sjedalicom za pilota, da isti ima nesmetani uvid u trenutnu brzinu kretanja vlaka obzirom na predviđeno mjesto...

AIN/06-SR-10/2022

Upravitelj infrastrukture trebao bi obavijestiti sve željezničke prijevoznike da komunikacija putem mobilnih uređaja koji posjeduju željeznički prijevoznici, a isti su van službenog zatvorenog sustava komunikacije nije način propisane dokazane komunikacije.

AIN/06-SR-09/2022

Upravitelj infrastrukture trebao bi sukladno Priručniku za održavanje radio dispečerske mreže redovito provoditi mjerenja u skladu s propisanim vremenskim rokovima te za isto voditi uredne evidencije.

AIN/06-SR-08/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi ponovno procijeniti rizik/hazard koju stvara opasnost prolaska vlaka pored signala koji pokazuje signalni znak "Stoj" i ukloniti ga usvajanjem dodatnih mjera.

AIN/06-SR-07/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka dokazane komunikacije u željezničkom prometu sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i...

AIN/06-SR-06/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja obraditi postupak kod zaustavljanja vlaka na pruzi kada su sredstva za sporazumijevanje sa susjednim kolodvorima ili TK dispečerom nedostupna, sukladno...

AIN/06-SR-05/2022

Tvrtka „Remont pruga Matić“ d.o.o., u svojstvu podizvođača radova, bi trebala razviti i implementirati postupak praćenja i procjene identifikacije i razvoja kontinuiranog sigurnosnog učinka i kompetentnosti svog radnog osoblja, kako bi osigurala da se radovi...

AIN/06-SR-04/2022

Tvrtka „Remont pruga Matić“ d.o.o., u svojstvu podizvođača radova, bi trebala revidirati svoj Registar procjene rizika i ažurirati ga gdje je to potrebno kako bi se u dovoljnoj mjeri obuhvatila opasnost naleta vlaka na sve pružne radnike prilikom njihovog izvođenja...

AIN/06-SR-03/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, društvo HŽ Cargo, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka opasnosti naleta vlaka na pružne radnike prilikom izvođenja radova.

AIN/06-SR-02/2022

Upravitelj infrastrukture trebao bi osigurati da se plan izvođenja radova izrađuje sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima Dodatku IV. („Narodne novine“, broj 48/18), te bitne odredbe primjenjivati u svojim brzojavkama.

AIN/06-SR-01/2022

Uključena radionica za održavanje vagona trebala bi revidirati svoj Registar rizika revizije željezničkih vozila i ažurirati ga kada je to potrebno kako bi se u potrebnoj mjeri obuhvatili svi razumno predvidivi rizici, te kako bi se isti uklonili usvajanjem...

AIN/06-SR-09/2021

Upravitelj infrastrukture trebao bi razraditi dodatne postupke/metode procijene rizika na dionicama pruga gdje su ugrađeni drveni pragovi s obzirom na njihovu starost i utvrditi potrebne mjere kako bi rizik držali pod kontrolom.

AIN/06-SR-08/2021

Uključeni željeznički prijevoznik trebao bi kod slijedećeg procesa redovnog popravka na garniturama serije 7121 i 7122 poduzeti postupke u svezi ugradnje automatskog sustava gašenja požara.

AIN/06-SR-07/2021

Uključeni željeznički prijevoznik trebao bi poduzeti radnje u svezi ugradnje detektora požara u prostoru motora i hidrostatskog prijenosnika, na garniturama serije 7121 i 7122.

AIN/06-SR-06/2021

Željeznički prijevoznik (TH) trebao bi procijeniti rizike koje stvara opasnost „nepropisnog osiguranja vlaka“, pogotovo kod strojnog osoblja koje je nedavno položilo ispit osposobljavanja, i ukloniti ga usvajanjem dodatnih mjera kako bi se smanjio rizik od ljudske...

AIN/06-SR-05/2021

Željeznički prijevoznik (TH) trebao bi pregledati i ažurirati svoj sustav upravljanja sigurnošću tj. dio koji se odnosi na Upute za strojovođe, te specificirati postupak pravilnog osiguranja vlaka od samopokretanja uvođenjem specifikacija položaja kočnika, kako bi se...

AIN/06-SR-04/2021

Upravitelj infrastrukture trebao bi primjeniti pouzdanije rješenje postizanja kontrole spuštanja branika kojima se rukuje ručno (ručicom) na svim mjestima prijelaza po primitku prednajave otpreme vlaka.

AIN/06-SR-03/2021

Upravitelj infrastrukture trebao bi na dionicama pruga gdje su ugrađeni SS uređaji za osiguranje ŽCP-a tipa KŽCP-DK-EM proizvođača Končar KET (opremljeni uključno-isključnim sustavom tipa MS2000), a na kojima je smanjen intenzitet prometa (moguća je pojava oksidacije...

AIN/06 SR 01/2021

Željeznički prijevoznici trebali bi prilikom redovnog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane postupke prilikom polaska i prolaska vlakova u kolodvorima i međukolodvorima.

AIN/06-SR-2/2017

Obzirom na učestalost incidenata i nesreća u kojima je sudjelovalo strojno osoblje kada je promet bio reguliran evidencijama prometne sigurnosti, željeznički prijevoznici trebali bi prilikom redovnog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane...

AIN/06-SR-13/2020

Ovlaštene radionice za održavanje željezničkih vozila na području Republike Hrvatske trebale bi u slučajevima, kada se ugrađuju osovine starije od četrdeset godina, provesti ultrazvučno ispitivanje iste barem od strane dviju osoba osposobljenih za navedenu vrstu...

AIN/06-SR-12/2020

Obzirom na niz čimbenika koji su utjecali na nastanak predmetne nesreće, željeznički prijevoznici bi trebali u svoj sustav upravljanja sigurnošću uvesti obvezu, najmanje jednom godišnje obvezni nadzor strojovođa od strane ovlaštene osobe, dok upravljaju vlakom na...

AIN/06-SR-11/2020

Upravitelj infrastrukture trebao bi dopuniti Uputu HŽ-451, nakon što se provede dodatna analiza uvjeta za prijevoz praznih kontejnera tipa High Cube obzirom na bruto vrijednosti mase kontejnera (poglavlja 3.1.2. i 4.2.2.).

AIN/06-SR-10/2020

Upravitelj infrastrukture trebao bi sukladno nastalim promjenama na okolišu iz smjera sjevera iznad kolodvora Škrljevo ugraditi dodatni uređaj za mjerenje brzine vjetra (poglavlje 4.2.6).

AIN/06-SR9/2020

DIV grupa d.o.o. prilikom izvođenja radova na željezničkim prugama, a naročito na onim prugama koje su inače otvorene za redovan željeznički promet, a za potrebe održavanja ili obnove zatvorene za redovan željeznički promet, trebala bi detaljno razraditi postupke pri...

AIN/06-SR8/2020

U slučajevima kada su signalno sigurnosni uređaji na prugama opremljenim APB-om u kvaru (smetnje, zauzeća ili sl.), a nadležna osoba ne može pouzdano utvrditi razlog kvara APB-a u međukolodvorskom razmaku, upravitelj infrastrukture trebao bi propisati da prvi vlak...

AIN/06 SR 3/2019

Željeznički prijevoznik trebao bi u Okvirnom planu i programu poučavanja izvršnih radnika posvetiti više pozornosti na radne postupke vezane uz postupak manevriranja sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa.

AIN/06 SR 2/2019

Uključeni prijevoznik trebao bi unutar Plana i programa redovitog poučavanja strojovođa posvetiti veću pozornost na sadržaje vezane za poslovne specifičnosti u okviru tehnološkog procesa rada po pojedinim kolodvorima ili pružnim dionicama.

AIN/06 SR 1/2019

Upravitelj infrastrukture trebao bi prilikom modernizacije signalno sigurnosnog uređaja kolodvora Kutina TP ukinuti grupni izlazni signal oznake CT 6-9 i postaviti pojedinačne svjetlosne signale za vozne putove izlaza sa 6, 7, 8 i 9 kolosijeka.

AIN/06 SR 3/2018

Vlasnik vozila trebao bi dopuniti Plan školovanja uključenih radnika na prijemu/otpremi vagona vezano uz pregled funkcionalnosti vrata na putničkim vagonima u prijemnim/otpremnim kolodvorima (poglavlja 3.3.8.).

AIN/06 SR 11/2017

Proizvođač opreme trebao bi u svojim uputama navesti da u uvjetima velikih elektromagnetskih onečišćenja izvan granica određenih međunarodnim normama, odnosno, utjecaja stabilnih i mobilnih postrojenja električne vuče koji se pokazuju kroz prevelike inducirane napone...

AIN/06 SR 10/2017

Upravitelj infrastrukture trebao bi poduzeti mjere za pouzdano uklanjanje induciranih smetnji koje mogu utjecati na rad signalno-sigurnosne postojeće opreme, pri čemu bi naglasak trebao biti na primjeni pasivnih mjera koje su pouzdanije i dugoročno jeftinije...

AIN/06 SR 9/2017

Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni sustav (NN 97/15) u čl. 10 st 3 trebalo bi navesti koje su to dodatne mjere koje je upravitelj infrastrukture dužan uvesti (poglavlje 4.2.13).

AIN/06 SR 8/2017

U Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni sustav (NN 97/15) u čl. 10 st 1 odredbu o praćenju rada trebalo bi proširiti i na ŽCPe koji su izvedeni kao automatski uređaji (poglavlje 4.2.13).

AIN/06 SR 2/2018

Upravitelj infrastrukture trebao bi kroz redovne sastanke organizacijskih jedinica, koje se bave upravljanjem prometa i održavanjem infrastrukture, uskladiti tehnološke procese tih jedinica koje utječu na rad jedni drugih (poglavlja 4.2.2. i 4.2.3).

AIN/06 SR 1/2018

Upravitelj infrastrukture trebao bi uspostaviti procese održavanja kolosijeka namijenjenih za manevarski rad takve da se tijekom procesa kontrole stanja kolosijeka može utvrditi stvarno stanje kolosijeka što uključuje i nosivost kolosijeka i druge relevantne...

AIN/06 SR 7/2017

Upravitelj infrastrukture trebao bi za prometovanje „Z“ kolosijekom kolodvora Zagreb Ranžirni razraditi proceduru upravljanja prometom željezničkih vozila (poglavlja 3.8 i 3.10).

AIN/06 SR 6/2017

Obzirom na broj incidenata, nesreća i ozbiljnih nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima u kojima je sudjelovalo strojno osoblje, društva koja posjeduju vučna vozila koja prometuju po infrastrukturi pod nadležnosti društva HŽ Infrastruktura d.o.o., trebala bi...

AIN/06 SR 5/2017

Obzirom na niz čimbenika koji su utjecali da dođe do predmetne nesreće uključeno društvo čiji je radnik vozač TMD-a trebalo bi u svom SUS-u definirati postupke pomoću kojih bi imalo točan uvid o stručnim osposobljenostima strojnog osoblja ovisno o seriji vozila i...

AIN/06 SR 4/2017

Uzevši u obzir predmetnu nesreću te činjenicu da je i ranije znalo doći po pomicanja kotura lima na paletama, vlasnik vagona bi trebao napraviti analizu načina pakiranja kotura limova iz koje bi se moglo utvrditi koliko je ovakav način pakiranja sukladan UIC...

AIN/06 SR 3/2017

Upravitelj infrastrukture tijekom poučavanja i školovanja izvršnih radnika trebao bi više pozornosti posvetiti na propisane postupke u slučajevima kad se pojavljuju opasnosti vezane za neuključivanje SS-uređaj, a koje izravno utječu na sigurnost prometa (poglavlje...

AIN/06-SR-1/2017

Uzevši u obzir utjecaj građevinskih objekata unutar infrastrukturnog pojasa na težinu ove nesreće upravitelj, Infrastrukture trebao bi u SMS-u uspostaviti proceduru procjene rizika iz koje bi se vidjelo da li objekti unutar infrastrukturnog pojasa mogu imati utjecaja...

SP 7/15

Upravitelj infrastrukture trebao bi izraditi sustav vrednovanja pokosa iz kojeg bi se utvrdio objektivan redoslijed sanacije pojedinih pokosa temeljem opasnosti koju predstavljaju za odvijanje željezničkog prometa (poglavlje 4.2, 4.3 i 4.6).

SP 6/15

Službe nadležne za održavanje prometnice trebale bi održavati zelenilo pored prometnice u blizini željezničko-cestovnog prijelaza Kupinec na način da prometni znakovi budu vidljivi sudionicima u prometu (poglavlje 5.5).

SP 5/15

Željeznički prijevoznici koji se bave prijevozom tereta, trebali bi od pošiljatelja zatražiti potvrdu/dokaz da je teret ili dijelovi tereta dostatno pakirani i kao takvi sigurni za transport (poglavlja 4.2 i 4.3).

SP 4/15

Upravitelj infrastrukture trebao bi u dokumentaciju o obavljenom pregledu kolosijeka osim rezultata mjerenja (slika 6) upisivati i podatke o stanju gornjeg i donjeg ustroja kolosijeka (poglavlja 7.4.2 i 10).

SP 10/16

Općina Žminj trebala bi uspostaviti sustav kontrole trokuta preglednosti i koordinirati isti s Upraviteljem infrastrukture, te napraviti plan održavanja trokuta preglednosti koji je pod ingerencijom Općine (poglavlja 7.7.1, 7.7.4. i 7.7.6).

SP 8/16

ŽCP Švogari opremiti aktivnom zaštitom (poglavlje 9). Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje Općini Žminj slijedeću sigurnosnu preporuku:

SP 7/16

Na pasivno osiguranim željezničko-cestovnim prijelazima, na kojima nije zadovoljen trokut preglednosti prilagoditi brzinu vlaka stvarnom stanju na terenu (raspoloživom trokutu preglednosti – poglavlje 7.9. i 8.2).

SP 6/16

Upravitelj infrastrukture trebao bi na svim prugama uspostaviti sustav kontrole trokuta preglednosti sukladno Pravilniku o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15). (poglavlja 7.9 i 9).

SP 2/16

Pomaknuti znakove („Andrijin križ“ A47 i „STOP“ B02) na minimalnu udaljenost od tri metra od najbliže tračnice s obje strane željezničko‐cestovnog prijelaza. (poglavlje 5.5.2).

SP 3/15

Upravitelj infrastrukture trebao bi kroz sustav upravljanja sigurnošću osigurati da se ljudske sposobnosti i ograničenja, te utjecaj istih na performanse zaposlenika uzmu u obzir primjenom priznatih metoda iz područja koja se bave utjecajem ljudskog čimbenika na...

SP 2/15

Tvrtke koje se bave održavanjem električnih instalacija na željezničkim vozilima trebale bi uvesti tehniku pregleda električnih instalacija u radnom stanju, koje omogućavanju radnu detekciju slabih mjesta na električnoj instalaciji koja nije moguće detektirati...

SP 3/14

Odsjek za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske ceste trebali bi odrediti maksimalnu duljinu vozila koja smiju prolaziti predmetnim križanjem, jer je evidentno da vozila duljine 14m i više ne mogu u jednom prolazu preći preko ŽCP-a i...

SP 2/14

Infrastruktura i Hrvatske ceste trebale bi preprogramirati i uskladiti uređaje za davanje svjetlosnih znakova na predmetnom križanju na način da u trenutku uključenja signala koji najavljuje prolazak vlaka na uređaju za davanje svjetlosnih znakova bude uključeno žuto...

SP 1/14

Hrvatske ceste trebale bi izmjestiti prometni znak koji vozače obavještava o nailasku na križanje, kao bi korisnicima ŽCP-a bili vidljivi i sigurnosno-signalni uređaj i znakovi koji označavaju ŽCP.

Skip to content