AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj Agencije.

Ravnatelja Agencije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik ravnatelja Agencije.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

Djelokrug rada ravnatelja određen je Zakonom i Statutom Agencije, te obuhvaća sljedeće poslove i odgovornosti:

 • zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom,
 • u rukovođenju Agencijom organizira i vodi rad i poslovanje Agencije,
 • nadzire zakonitost rada Agencije i pravodobnost izvršavanja poslova te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu,
 • raspisuje natječaj za prijem novih zaposlenika Agencije,
 • sklapa i raskida ugovore o radu s zaposlenicima Agencije te odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu i općim aktima Agencije,
 • donosi odluke o raspoređivanju zaposlenika na radna mjesta u unutarnje ustrojstvene jedinice Agencije,
 • organizira stručno osposobljavanje zaposlenika Agencije u skladu s općim aktima Agencije,
 • odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih i tehničkih poslova domaćim ili inozemnim pravnim ili fizičkim osobama, ako ocijeni da je to potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršavanja poslova Agencije,
 • nadzire uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad i poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika Agencije u skladu sa zakonom i općim aktima Agencije,
 • predlaže Upravnom vijeću donošenje općih i pojedinačnih akata Agencije,
 • predlaže Upravnom vijeću mjere investicijskog održavanja i nabave, odnosno predlaže prodaju osnovnih sredstava u skladu s financijskim planom
 • predlaže Upravnom vijeću mjere za unaprjeđenje rada Agencije,
 • donosi odluke u vezi s obavljanjem poslova iz djelatnosti Agencije utvrđenih Zakonom,
 • samostalno donosi i druge odluke potrebne za poslovanje Agencije za koje prema ovom Statutu i Zakonu nije potrebna suglasnost Upravnog vijeća ili Vlade,
 • odgovara za izvršenje odluka Upravnog vijeća,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom ili drugim općim aktom Agencije te odlukama Upravnog vijeća.

Ravnateljica Agencije

 • Alana Vukić
Skip to content