AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Upravno vijeće

Upravno vijeće

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan zamjenik predsjednika.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se nakon provedenog javnog natječaja koji provodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na način i pod uvjetima koji su propisani Zakonom i Statutom Agencije.

Članove Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine, te iste osobe mogu biti ponovno imenovane.

Članovi Upravnog vijeća svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji.

Upravno vijeće nema izvršne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje su Zakonom i ovim Statutom ovlašteni ravnatelj i glavni istražitelji Agencije.

Upravno vijeće upravlja Agencijom te u okviru svog djelokruga rada obavlja sljedeće poslove:

 • uz prethodnu suglasnost Vlade Republike hrvatske donosi Statut i druge opće akte Agencije,
 • donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje,
 • donosi financijski plan poslovanja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje,
 • donosi završni račun Agencije,
 • raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja te imenuje i razrješava ravnatelja i zamjenika ravnatelja,
 • sklapa ugovor o radu s ravnateljem i zamjenikom ravnatelja,
 • daje suglasnost za imenovanje i razrješenje glavnih istražitelja,
 • odlučuje o zaduživanju i preuzimanju obveza Agencije iznad iznosa za koji nije ovlašten ravnatelj Agencije,
 • daje tumačenje iz članka 51. Statuta Agencije
 • odlučuje o svim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom Agencije.

 

Članovi Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu su:

 • dr. sc. Davor Poljak, predsjednik Upravnog vijeća
 • dr. sc. Vlado Frančić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
 • dr. sc. Mate Barić, član Upravnog vijeća
Skip to content