AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-07/2016

AIN05-SR-07/2016

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uvođenje kriterija po kojem bi nadležna Lučka kapetanija mogla za konkretno kategoriju plovidbe 6 – Nacionalna obalna plovidba, vlastitom odlukom u Uvjerenju o najmanjem broju članova posade dodati još onoliki broj članova posade koji smatra da je potreban u svakom zasebnom slučaju. Stoga se preporučuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture izmjena i dopuna Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (“Narodne novine”, broj 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16 i 83/16) članka 33. stavka 1. i stavka 2. u glavi IX. DODATNI ČLANOVI POSADE na način da isti glase:

1) ‘Pored najmanjeg broja članova posade propisanog ovim Pravilnikom, za pojedini brod može se odrediti i dodatan broj članova posade kada se utvrde nedostaci vezani uz radne uvjete na brodu, posebice u pogledu sati rada i sati odmora, a prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade, te kada se utvrde nedostaci vezani uz specifičnu konstrukciju i namjenu broda, te kada je evidentan očiti nesrazmjer između broja ukrcanih članova posade i putnika koji mogu bitno utjecati na sigurnost članova posade i putnika te sigurnost plovidbe.’

2) ‘Dodatni broj članova posade iz stavka 1. ovog članka utvrdit će povjerenstvo koje imenuje pomoćnik Ministra Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe a u slučajevima kategorija plovidbe 6. – Nacionalna obalna plovidba, kategorije 7. – Nacionalna priobalna plovidba i kategorije 8. – Lokalna plovidba, nadležna Lučka kapetanija.’

Povezana istraga:

Skip to content