AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Prijava nepravilnosti

OSOBA ZADUŽENA ZA PRIJAVU SUMNJI NA NEPRAVILNOSTI U POSLOVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU

sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15, 102/19) i Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/20)

Nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru, a klasificira se kao nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe, nepravilnost koja ima obilježje prekršaja i nepravilnost kod koje postoji sumnja na kazneno djelo.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15 i 102/19) i Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/2020) ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu imenovala je osobu zaduženu za nepravilnosti čije obveze su:

    A. za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti,

    B. obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti,

  C. procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja,  smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti,

    D. odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

    E. predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti,

    F. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

    G. pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.

 

Prijavu o nepravilnosti moguće je poslati:

  • na adresu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Lonjička 2, 10 000 Zagreb
  • na broj fax-a: +385 1 8886 831
  • elektroničkom poštom na: nepravilnosti@ain.hr

ili donijeti osobno u pisarnicu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Službenik za unutarnje prijave nepravilnosti u poslovanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu:

Sandra Lovrić
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Adresa:    Lonjička 2, 10 000 Zagreb
Telefon:  +385 1 8886 830
Fax:          +385 1 8886 831
E-mail:     nepravilnosti@ain.hr

Skip to content