AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Voditelj računovodstva

Voditelj računovodstva

Datum objave natječaja: 16.2.2024.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Status natječaja: Zatvoreni

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 156/2022) i članka 5. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Zagreb, Lonjička 2, ravnateljica Agencije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Voditelj računovodstva (m/ž) 

 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Osim općih i zakonom propisanih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
 • najmanje tri godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima,
 • dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • aktivno i operativno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje proračunskog računovodstva,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili, u slučaju neposjedovanja navedenih isprava, presliku domovnice),
 • dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu ili elektronički zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da ima najmanje tri godine radnog iskustva na računovodstvenim i/ili knjigovodstvenim poslovima.

 

Prednost pri zapošljavanju imaju osobe s radnim iskustvom u proračunskom računovodstvu.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave ili koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti putem razgovora (intervjua).

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje 8 (osam) dana prije održavanja na internetskoj stranici Agencije, a obavijest će kandidatima biti dostavljena i pisanim putem.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu „Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Lonjička 2, HR-10000 Zagreb, s naznakom: „NE OTVARAJ – Natječaj za Voditelja računovodstva“.

 

Skip to content