AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio AIN-u zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati

na adresu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu: Lonjička 2, 10 000 Zagreb
na broj fax-a: +385 1 8886 831
elektroničkom poštom na: informiranje@ain.hr

ili donijeti osobno u pisarnicu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu radnim danom od 08.00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Službenik za informiranje:

Tomislav Antun Biber

Adresa:    Lonjička 2, 10 000 Zagreb
Telefon:   +385 1 8886 830
Fax:         +385 1 8886 831
E-mail:     informiranje@ain.hr

Skip to content