AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Pomorske sigurnosne preporuke

AIN05-SL-2/2024

Nužnost razumijevanja međusobne povezanosti i primjene Pravila o izbjegavanju sudara na moru Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ističe kako je potpuno i cjelovito razumijevanje Pravila o izbjegavanju sudara na moru - ne samo...

AIN05-SL-1/2024

Nužnost savjesnog izviđanja i poduzimanja pravovremenih preventivnih mjera i radnji radi izbjegavanja rizika od sudara Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ističe kako je savjesno izviđanje i poduzimanje pravovremenih...

AIN05-SR-2/2023

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporučuje se s Hrvatskim registrom brodova razriješiti sve nejasnoće vezane uz obvezu primjene zahtjeva Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova (2012.) koji se odnose na postojeće (u kontekstu definicija...

AIN05-SR-1/2023

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporučuje se iznaći način kako da se u najkraćem mogućem roku svi postojeći ribarski brodovi hrvatske državne pripadnosti opreme ugrađenim sustavima za gašenje požara u prostorijama strojeva (sukladno zahtjevima važećih...

AIN05-SR-35/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te...

AIN05-SR-19/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split, člankom 35. propisati da brod tanker mora imati siguran privez koji će omogućiti i brzi...

AIN05-SR-3/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, na području INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (posebice njegovog obalnog ruba), poboljšati osvijetljenost adekvatnim rasvjetnim tijelima u sigurnosnoj izvedbi te...

AIN05-SR-34/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da internim dopisom podsjeti lučke uprave na odredbe članaka 5. i 19. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari,...

AIN05-SR-18/2022

Preporučuje se kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. u čim kraćem roku osigurati pohađanje tečaja D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije („Basic training for oil tanker and chemical tanker cargo operations“) za svo stručno/operativno...

AIN05-SR-2/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se da prvenstveno pristupi ugradnji sljedećih elemenata, koji su potrebni za sigurniji prihvat brodova određenih veličina/dimenzija na INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (čija...

AIN05-SR-33/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da internim dopisom podsjeti VTS, lučke kapetanije i MRCC Rijeka na odredbe članka 75.č Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), prema kojima navedeni...

AIN05-SR-17/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se iznalaženje efikasnog načina unaprjeđenja i promicanja „safety“ kulture, odnosno svijesti o sigurnosti („safety awareness“) te dosljednu provedbu i adekvatan nadzor istog. Pritom, naglasak treba biti na sloganu...

AIN05-SR-1/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, uzevši u obzir pojedine nalaze procjene trenutnog stanja INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu s aspekta sigurnosti i zaštite mora i morskog okoliša, a koji su sadržani u...

AIN05-SR-32/2022

Preporučuje se kompaniji Augusta Due S.r.l. ugradnja senzora za praćenje opterećenja konopa na kočnicama brodskih priteznih vitla („load sensors“), s mogućnošću lokalnog i daljinskog očitavanja vrijednosti (npr. sa zapovjedničkog mosta), na sve novogradnje (nosivosti)...

AIN05-SR-16/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se prijava i podnošenje informacija o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na OCIMF-ovu internetsku stranicu koja sadrži globalnu bazu relevantnih podataka o tankerskim...

AIN05-SR-31/2022

Preporučuje se kompaniji Augusta Due S.r.l. da osigura da se planiranje putovanja, tj. prenošenje istog na nautičke karte te jasno razgraničavanje sigurnih voda od područja nesigurnih za plovidbu broda na nautičkim kartama provodi u skladu s utvrđenim pravilima...

AIN05-SR-15/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, u suradnji s Lučkom upravom Split, izraditi informativni priručnik (brošuru) o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, koji će objediniti sve relevantne podatke o terminalu...

AIN05-SR-30/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split te u Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod...

AIN05-SR-14/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-13/2022, izraditi poseban plan potrebnih radnji u slučajevima hitnoće/nužde („emergency/contingency plan“) tijekom boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C...

AIN05-SR-29/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split te na web stranici Lučke uprave Split, ažurirati i uskladiti podatke o dubinama INA tankerskog terminala...

AIN05-SR-13/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se izraditi Operativni priručnik terminala („Terminal Operating Manual“) koji sadrži jasno propisane standardne procedure i postupke na terminalu, ažurirane nacrte/skice te druge informacije relevantne isključivo za...

AIN05-SR-28/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split atestiranjem odrediti sigurno/dozvoljeno radno opterećenje (SWL/WLL) svih priveznih elemenata (bitvi, polera i privezne plutače) na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. Dobivena opterećenja...

AIN05-SR-12/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se pribaviti posljednje, šesto izdanje stručne publikacije ISGOTT (2020.) za potrebe INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, kako bi se njime koristili u svrhu dodatnih...

AIN05-SR-27/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, pravilnikom/pravilnicima propisati da samozatezna („self tensioning“) pritezna vitla ne bi trebalo koristiti u automatskom načinu rada (automatsko popuštanje i zatezanje konopa), za...

AIN05-SR-11/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati redovito zaprimanje službeno priznatih vremenskih izvješća, upozorenja i prognoza, posebno izrađenih za konkretnu mikrolokaciju INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u...

AIN05-SR-26/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split, propisati i uspostaviti redovito održavanje sastanaka lučke koordinacije i planiranja. Svrha navedenih sastanaka je...

AIN05-SR-10/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se da internim aktima propiše obvezu da se, u slučaju prekida rada anemometra, odnosno nemogućnosti pouzdanog određivanja brzine i/ili smjera vjetra na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne...

AIN05-SR-25/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split prilagoditi broj dostupnih tegljača i vučnu silu na kuki pojedinog tegljača („bollard pull“) potrebama brodova koji smiju pristajati uz INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, pritom vodeći...

AIN05-SR-9/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-8/2021, podešavanje anemometra na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na način da, osim trenutnih udara vjetra, može mjeriti i bilježiti...

AIN05-SR-24/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u...

AIN05-SR-8/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se definirati granične vrijednosti (srednje) brzine vjetra u 30-sekundnim vremenskim intervalima za: obustavu manipulacije teretom, odspajanje cijevi za manipulaciju teretom i isplov broda. Pritom se predlaže...

AIN05-SR-39/2022

Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se...

AIN05-SR-23/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u...

AIN05-SR-7/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati pouzdanu i kvalitetnu komunikacijsku vezu između broda i operativnog (stručnog) osoblja na terminalu, koja mora biti uspostavljena i održavana za svo vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu...

AIN05-SR-38/2022

Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se...

AIN05-SR-22/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične vrijednosti (trenutne i srednje) brzine vjetra za sigurno manevriranje tankera u Splitskoj luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala...

AIN05-SR-6/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, prethodno privezu svakog tankera (neovisno da li je brod u kabotaži ili u međunarodnoj plovidbi) na vez br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, osigurati nazočnost...

AIN05-SR-37/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te...

AIN05-SR-21/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, nastavno na preporuku AIN05-SR-20/2022, pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu ovlaštene stručne osobe koncesionara („Loading Master“) na vezu br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu...

AIN05-SR-5/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se izraditi plan, tj. nacrt standardnog priveza broda („ship standard mooring scheme“) na INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, prilagođen dimenzijama i strani priveza brodova...

AIN05-SR-36/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te...

AIN05-SR-20/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu osiguravanja stalne pripravnosti relevantnih službi (privezivača, tegljača, peljara, rukovatelja plutajućom zaštitnom branom i vatrogasaca) tijekom cjelokupnog boravka broda na vezu br. 2 INA...

AIN05-SR-4/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, u dogovoru s Lučkom upravom Split, na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu sanirati postojeće i/ili nabaviti nove bokobrane radi stabilnijeg priveza tankera.

AIN05-SR-5/2021

Obrtu Fažanka Tours preporučuje se osigurati poštivanje nacionalnih regulatornih obveza koje se odnose na prijavu odlaska broda iz luke i najavu dolaska u iduću luku pristajanja, plovidbu dodijeljenom kategorijom plovidbe te ukrcaj osposobljenih i zdravstveno...

AIN05-SR-4/2021

Obrtu Fažanka Tours preporučuje se osvježiti znanje časnika plovidbene straže ili ih dodatno educirati o pravilima za izbjegavanje sudara na moru, kao i o nacionalnim regulatornim obvezama plovidbe na odgovarajućoj udaljenosti od obale, brzinom ne većom od...

AIN05-SR-3/2021

Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se, uz zapovjednika broda, osigurati prisustvo još jednog časnika plovidbene straže na državnoj brodskoj liniji br. 505 Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin – Šibenik i obratno, koji bi mogao preuzeti...

AIN05-SR-2/2021

Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se zatamnjena akrilna stakla na pramčanoj strani krila zapovjedničkog mosta broda „Tijat“ ukloniti ili zamijeniti adekvatnijim neobojenim staklima (uz koja se mogu postaviti štitnici od sunca koji se moraju moći...

AIN05-SR-1/2021

Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se osigurati mogućnost prigušivanja svjetline svih uređaja ugrađenih na zapovjedničkim mostovima brodova kojima upravlja, na način da isti ne otežavaju izviđanje u noćnim uvjetima.

AIN05-SR-12/2020

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se provesti provjeru usklađenosti važećih Uvjerenja o najmanjem broju članova posade s odredbama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti...

AIN05-SR-11/2020

Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se brze putničke brodove kojima pruža uslugu javnog prijevoza opremiti instrumentima za mjerenje brzine vjetra, a po mogućnosti i smjera vjetra.

AIN05-SR-10/2020

Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se osigurati uspostavljanje straže prilikom svakog i za vrijeme cjelokupnog boravka broda u luci, a koja bi jamčila sigurnost i sigurnosnu zaštitu broda, vodeći pritom računa o organizaciji radnog vremena kako bi se...

AIN05-SR-9/2020

Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se uputiti zapovjednike brodova kojima upravlja da se detaljnije upoznaju s nepovoljnim vremenskim uvjetima koji mogu prevladavati u lukama u koje pristaju i predstavljati opasnost za sigurnost plovidbe, ljudske...

AIN05-SR-4/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se regulirati uvježbavanje posade za slučajeve izlijevanja ulja u intervalima ne duljim od 3 mjeseca te obavezu da se prije svakog planiranog snabdijevanja broda gorivom provodi obuka i upoznavanje s detaljima operacije i dužnostima...

AIN05-SR-3/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se proceduru Operacija ukrcaja goriva upotpuniti s uputama o postupanju u slučaju privremene obustave snabdijevanja broda gorivom.

AIN05-SR-2/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se uspostaviti i održavati edukaciju ili druge načine upoznavanja članova posade broda sa Sustavom upravljanja sigurnošću, njegovom implementacijom i primjenom u svakodnevnim aktivnostima.

AIN05-SR-1/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se osigurati da sve informacije u vezi sa Sustavom upravljanja sigurnošću budu dostupne brodskoj posadi na radnom ili drugom njima razumljivom jeziku.

AIN05-SR-8/2020

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu...

AIN05-SR-7/2020

Lučkoj upravi Rijeka preporuča se provoditi pojačan nadzor rada ovlaštenika koncesija koji rukuju opasnim ili onečišćujućim tvarima te ovlaštenika koncesija koji pružaju zaštitarske djelatnosti čuvanja, a u svrhu osiguravanja korištenja koncesijskih djelatnosti u...

AIN05-SR-6/2020

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporuča se tijekom cijele operacije snabdijevanja brodova gorivom iz vozila osigurati prisustvo kompetentne stručne osobe koja mora poznavati engleski jezik ili drugi jezik na kojemu može učinkovito komunicirati s članovima...

AIN05-SR-5/2020

Kompaniji INA - Industrija nafte, d.d. preporuča se na djelotvoran način osigurati dosljednu provedbu zakonskih, podzakonskih i koncesijskih odredbi s naglaskom na procedure u slučaju eventualnog prenošenja koncesije ili bilo kojih drugih prava iz koncesije na treće...

AIN05-SR-12/2019

Preporuča se Hrvatskom registru brodova osiguravanje dosljednog provođenja i implementacije zahtjeva važećih Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih plovila te osiguravanje dosljednog ažuriranja podataka o plovilima i opremi u Svjedodžbama i pripadnim...

AIN05-SR-11/2019

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture se preporuča regulirati broj članova posade na ribarskim plovilima na način da se uz članove posade za održavanje sigurne plovidbe omogući ukrcaj stručnih radnika te da se definiraju zahtjevi za njihov rad i boravak na...

AIN05-SR-10/2019

Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provesti pojačani inspekcijski nadzor ribarskih brodova s naglaskom na pregled sustava električne energije, protupožarne zaštite i opreme, kao i odgovarajuću familijarizaciju s istima...

AIN05-SR-9/2019

Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provesti pojačani inspekcijski nadzor ribarskih brodova s naglaskom na udovoljavanje zahtjevima vezanim uz najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu, prijavu ukrcaja članova...

AIN05-SR-8/2019

Preporuča se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture donijeti jedinstvena Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih plovila koja će jasno definirati zahtijevanu razinu opremljenosti protupožarnom opremom za sva ribarska plovila (neovisno o datumu gradnje) s...

AIN05-SR-7/2019

Preporuča se nacionalnom zakonodavstvu Češke Republike reguliranje propisa o obaveznom posjedovanju sigurnosne narukvice na svim gliserima češke državne pripadnosti, neovisno o njihovoj namjeni (za osobne, gospodarske ili javne namjene) te obavezu korištenja...

AIN05-SR-6/2019

Preporuča se nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske reguliranje propisa o obaveznom posjedovanju sigurnosne narukvice na svim gliserima hrvatske državne pripadnosti, neovisno o njihovoj namjeni (za osobne, gospodarske ili javne namjene) te obavezu korištenja...

AIN05-SR-05/2019

Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da se kroz interne propise Ministarstva dodatna pažnja posveti edukaciji svih članova posade brodova i brodica Ministarstva, a vezano uz rukovanje ugrađenim navigacijskim sustavima...

AIN05-SR-04/2019

Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da ukoliko se tehničkim pregledom utvrdi da brodica nije opremljena ugrađenim propisanim navigacijskim svjetlima i svjetiljkama, a prema Pravilima o izbjegavanju sudara, da se jasno...

AIN05-SR-03/2019

Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dosljedna provedba propisanih tehničkih i inspekcijskih pregleda brodica, s posebnim naglaskom na opremljenost brodica i broj osoba koje se na brodicama nalaze.

AIN05-SR-02/2019

Preporuča se Upravi pomorstva i Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izmjena zakonskih i podzakonskih propisa tako da su sve osobe na brodicama, bez obzira na njihovu namjenu (za osobne, gospodarske ili javne svrhe), a čija brzina...

AIN05-SR-01/2019

Preporuča se Upravi pomorstva i Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da propiše obveznu ugradnju pojačivača radarskog signala (radar reflektora) na drvene i gumene brodice te na sve brodice čija brzina prelazi 20 čv.

AIN05-SR-01/2017

Preporučuje se upravitelju luke "Županijska lučka uprava Vela Luka" premještanje dijela komunalnih vezova koji se nalaze u neposrednoj blizini operativne obale trajektnog pristaništa na drugu lokaciju.

Skip to content